Ghidul aplicantului
martie 23, 2017

GHID DE APLICARE

 

„Fondul Știinţescu Oradea – fond de stimulare a interesului pentru științe, tehnologie, inginerie și matematică”

 

Prin Fondul Științescu, Fundația Comunitară Oradea urmărește să ofere ocazia tinerilor din județul Bihor, să descopere, să dezvolte și să promoveze abilitățile și potențialul lor natural prin finanțarea de proiecte educaționale care propun o abordare de învățare multi-disciplinară și aplicată a științelor.

 

Apropierea tinerilor de lumea științei pe care vrem să o facilităm prin acest program, reprezintă în opinia noastră un prim pas în a-i ajuta să înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi. Scopul programului este acela de a le insufla pasiunea pentru științe astfel încât să-i inspire în alegerea unei cariere în domeniul STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică), încurajându-i astfel să devină inovatorii de mâine.

 

Prin acest program de finanțare, oferim oportunitatea educatorilor* pasionați de științe, să dezvolte și să deruleze proiecte educaționale creative și inovatoare, bazate pe aplicații practice, cu scopul de a insufla pasiunea lor copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani.

 

Ne dorim ca proiectele pe care le propuneți spre finanțare să-i ajute pe tineri în formarea lor pentru viitor. Astfel, proiectele propuse spre finanțare ar trebui să le cultive gândirea critică și rezolvarea problemelor, colaborarea în rețele și leadership prin influență. Să le dezvolte tinerilor curiozitatea și imaginația, să le trezească interesul prin crearea de ocazii în care sa descopere ei inșiși soluții la probleme, să caute singuri sau în echipe informații pe care să le analizeze și interpreteze, să învețe împreună.

 

Valoarea fondurilor destinate finanțării proiectelor câștigătoare a celei de-a patra ediții a programului este de 11.000 dolari. Această sumă este oferită de Fundația Comunitară Oradea ca urmare a sumelor mobilizate de la companii locale și donatori individuali. Fundația Comunitară Oradea urmărește să finanțeze cel puțin 10 proiecte, în funcție de numărul de cereri primite, calitatea proiectelor și obiectivele acestora.

 

Fondul Științescu este susținut de Federația Fundațiile Comunitare din România cu sprijinul Romanian-American Foundation și în alte orașe din țară: București, Sibiu, Iași, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Bacău, Galați, Prahova, Odorheiul Secuiesc, Brașov, Țara Făgărașului, Timișoara, Dâmbovița prin competiții similare de proiecte, desfășurate de fundațiile comunitare locale.

 

* Persoane fizice: profesori, învăţători, studenți, oameni de știință, cercetători, muzeografi, pasionați de științe (individual sau în echipă); Echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse; Instituții școlare; Echipe de elevi; Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți și absolvenți.

 

I. Depunerea proiectelor
Înscrierea proiectelor se va face prin completarea formularului de înscriere, disponibil pe site-ul programului, la următorul link https://oradea.stiintescu.ro/aplica/ sau transmiterea lui pe adresa youthmanager@fundatiacomunitaraoradea.ro.
În perioada dintre data lansării celei de-a patra ediții a programului Științescu și termenul limită pentru depunerea proiectelor, echipa Fundației Comunitare Oradea va organiza sesiuni de consiliere cu inițiatorii proiectelor cu scopul de a acorda sprijinul necesar în vederea întocmirii corecte a aplicațiilor. Programările se vor realiza în baza unei înscrieri prealabile prin e-mail la youthmanager@fundatiacomunitaraoradea.ro sau la telefon 0754/940 552.

Vă încurajăm să participați la aceste sesiuni de consiliere pentru a vă asigura o aplicație de succes.

 

Criterii de eligibilitate:

Proiectele finanțate vor avea ca obiectiv creșterea atractivității educației STEM și sunt eligibile pentru finanțare proiectele care promovează:

 • Inovarea și creativitatea;
 • Implicarea activă a elevilor;
 • Interdisciplinaritatea;
 • Motivația intrinsecă;
 • Colaborarea și spiritul de echipă;
 • Dezvoltarea de abilități – mai degrabă decât transmiterea de informații.

 

Condiţii minime de admisibilitate a proiectelor:

 • nu realizează activități de natură politică sau cu caracter comercial;
 • produc efecte vizibile la nivelul interesului si implicarii elevilor in activitati educationale in domeniul STEM;
 • se adresează unui grup de elevi care nu au manifestat un interes deosebit pentru științe în prealabil;
 • stimulează interacțiunea dintre membrii comunității (activități de voluntariat, participare la evenimentele organizate în cadrul proiectelor);
 • prevăd un buget bine definit, cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare, bine corelat cu activitatile, proiectului (costurile să fie justificabile din perspectiva activităților organizate);
 • nu vor fi acceptate proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul unor categorii de elevi la învățarea prin experimentare;
 • toate activităţile propuse se vor desfășura în județul Bihor;
 • fiecare echipă de proiect va avea de îndeplinit un obiectiv financiar minim de strângere de fonduri care va consta în mobilizarea de resurse de la persoane fizice sau juridice în cuantumul a minim 10% din bugetul propus spre finanțare*.

 

*Sumele mobilizate de către echipele de proiecte vor fi strânse până la …………………… În situația în care, inițiatorii proiectelor nu vor atinge obiectivul financiar aferent bugetului aprobat de juriu, finanțarea acordată de către FCO pentru proiect va suporta o diminuare a bugetului final cu 10%. Dovada îndeplinirii targetului va fi validată doar după ce suma strânsă va fi virată în contul bancar al Fundației Comunitare Oradea – IBAN RO23INGB0000999903595123 deschis la ING Bank Oradea, cu menţiunea pe OP “Contribuţie Fondul Științescu pentru proiectul _____________________” sau va fi efectuată plata în numerar la sediul Fundației (str. Republicii, nr. 30, etajul 2, Oradea, judeţul Bihor) prin emiterea unei chitanțe. La solicitarea susţinătorilor persoane juridice vom putea încheia un contract de sponsorizare.

 

 

În vederea obținerea finanțării aplicanții proiectelor pot fi:

 • Persoane fizice: profesori, învăţători, studenți, oameni de știință, cercetători, muzeografi, pasionați de științe (individual sau în echipă);
 • Echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse;
 • Instituții școlare;
 • Echipe de elevi;
 • Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți și absolvenți;

 

Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Programe educaționale non-formale interdisciplinare pentru domeniile: biologie, chimie, fizică, matematică, informatică, geografie, geologie, științe ale pământului, alte domenii STEM ;
 • activități de învățare colegială (peer learning), schimburi de experiență;
 • Evenimente care promovează educația pentru domeniile STEM, precum: sesiuni de comunicare și competiții, expoziții, târguri, tabere pentru elevi etc;
 • Proiecte educaționale bazate pe activități practice și experimente în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D etc;
 • Proiecte în cadrul cărora sunt dezvoltate materiale didactice și metode educaţionale inovatoare prin implicarea directă a elevilor, cu accent pe procesul de dezvoltare, nu pe rezultatul acestuia;
 • Proiecte de cercetare ale elevilor în domeniile educației STEM;
 • Vizite ale elevilor în institute, muzee și laboratoare de cercetare;

 

Tipuri de cheltuieli ce pot fi incluse în buget:

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice pentru dotarea bibliotecilor sau a altor spații educaționale;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 15% din bugetul total;
 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă – nu mai mult de 10% din bugetul total;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente etc.);
 • Onorarii traineri, invitaţi – nu mai mult de 10% din bugetul total;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc- nu mai mult de 10% din bugetul total;

 

II. Selecția proiectelor

Selecția proiectelor câștigătoare se va face în 2 etape:

În prima fază, echipa Fundației Comunitare Oradea va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului; acest criteriu este eliminatoriu;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghidul de finanțare;
 • evaluare aplicație în baza unei interviu cu echipa de proiect.

 

Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de un juriu independent format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală, pe baza unei grile de evaluare.

Juriul va putea face recomandări care vor fi ulterior discutate cu echipele de proiect.
Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • Inovaţie (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se predau / învaţă materiile STEM);
 • Relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la atragerea tinerilor către domeniile STEM);
 • Metodologie (activitățile sunt descrise clar și coerent, modul de implementare este prezentat detaliat, proiectul respectă criteriile de eligibiltate menționate mai sus);
 • Coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt corelate);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse);
 • Proiectul prezintă surse alternative de finanțare.

 

III. Monitorizare și evaluare proiecte

Fiecare echipă de proiect va putea primi sprijin din partea Fundaţiei Comunitare Oradea pe parcursul implementării proiectului pentru a duce la bun sfârșit activitățile asumate, în măsura în care acest lucru va fi solicitat. De asemenea, echipele de proiect trebuie să efectueze raportări intermediare (care ţin de monitorizare), în funcţie de etapa de maturitate a proiectului, iar sumele/tranşele ulterioare se virează numai după aceste evaluări intermediare, finanţarea putând fi suspendată/stopată în caz de derapaj, inclusiv de tipul tentativei de deturnare a fondurilor. În plus, reprezentanţi ai juriului sau ai Fundației Comunitare Oradea vor putea efectua vizite de monitorizare şi evaluare a fiecărui proiect în decursul implementării acestuia.

 

Raportare

Echipele de proiect vor transmite către Fundaţia Comunitară Oradea, la finalizarea proiectului, un raport narativ privind modul de implementare şi de atingere a obiectivelor proiectului şi un raport financiar privind modul de efectuare a cheltuielilor.
Rapoartele vor fi însoțite de fotografii și video surprinse pe parcursul derulării implementării proiectelor și în timpul evenimentelor organizate.

 

Vizibilitatea finanţatorului

Beneficiarii finanţărilor “Fondul Științescu” vor face în mod obligatoriu public sprijinul primit din partea Fundaţiei Comunitare Oradea și al Federației Fundațiile Comunitare din România în toate comunicările publice ce au legătură cu proiectul (către alţi donatori, sponsori, contributori, parteneri, colaboratori, voluntari, mass media), evenimentele şi publicaţiile care rezultă din implementarea proiectelor lor. Modalitatea de promovare va fi stabilită prin contract şi va cuprinde obligatoriu sigla finanţatorului (Fundaţia Comunitară Oradea și a Federației Fundațiile Comunitare din România), alături de textul „proiect finanţat prin „Fondul Științescu”, cu sprijinul Fundaţiei Comunitare Oradea și al Federației Fundațiile Comunitare din România”.
Toate materialele de informare sau promovare a proiectelor finanțate prin programul Fondul Științescu necesită aprobarea Fundației Comunitare Oradea, înainte de tipărire sau publicitate.

Modificarea proiectelor depuse este posibilă cu condiţia aprobării scrise şi prealabile a Fundaţiei Comunitare Oradea.

 

Calendarul programului „Științescu”, ediția a IV-a:

2 martie 2020 – Lansare sesiune depunere proiecte

Suspendat – Promovarea programului în rândul beneficiarilor potențiali

Suspendat – Transmiterea aplicațiilor

Suspendat – Interviuri cu aplicanții

Suspendat – Selecția proiectelor prin jurizare

Suspendat – Campanii proprii de strângere de fonduri pentru cofinanțare

Suspendat – Semnarea contractelor de finanțare (stabilire tranșe, calendar de activități, termene de raportare) și acordarea finanțărilor

Suspendat – Implementarea proiectelor

Suspendat – Raportare finală

Formular de aplicare